“Duinen Meijendel” door Ronald van Wijk

Pak ook de grote industriëlen aan

Het advies van Johan Remkes is helder: om een stap verder te komen in de aanpak van de stikstof problematiek moeten als eerste de grote piekbelasters worden aangepakt. En als het aan de Stichting Duinbehoud ligt, dan zijn dit niet alleen de grote agrarische bedrijven, maar ook de grote industriëlen zoals Tata Steel en Schiphol. Want, zo stelt Marc Janssen, directeur van Stichting Duinbehoud: “60 procent van de stikstofdepositie komt niet vanuit de agrarische sector, maar vanuit andere sectoren. En die sectoren moeten ook hun bijdrage leveren aan de oplossingen voor de stikstofproblematiek”.

Toekomst natuur en landbouw

Een sterk punt in het advies van Remkes is dat het herstel van de natuurge lijk moet opgaan met een transitie van de landbouw. Alleen door samen te werken aan een toekomst voor natuur én landbouw komen we een stap verder. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de provincies, die een belangrijke rol hebben bij de uitvoering van het beleid op regionaal niveau, tempo gaan maken. Aan de vergadertafels moet worden gewerkt aan concrete actieprogramma’s. Er moeten resultaten worden geboekt in plaats van rapporten worden geproduceerd.

Bufferzones

Een belangrijk punt in het advies van Remkes is het zoneren van het landelijk gebied. Er worden rode zones voorgesteld waar de landbouw de ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen, en gele zones rond de Natura 2000-gebieden. Deze gele zones (de bufferzones) moeten de Natura 2000-gebieden beschermen. Zij bieden ruimte voor extensieve landbouw of andere functies. Stichting Duinbehoud stelt bufferzones voor van circa 2 kilometer breed.