Dag van de Duinen

Kruisbladgentiaan door Nico van Kappel

De Dag van de Duinen werd dit jaar op zaterdag 17 september door Duinbehoud georganiseerd. Langs de kust werd de Dag van de Duinen gevierd met vele excursies om het verhaal te vertellen over de schitterende natuur in onze duinen. In Naturalis in Leiden werd kort stil gestaan bij het 45-jarig bestaan van Stichting Duinbehoud met een mooie korte film. Ook werd een prijs uitgereikt voor de mooiste foto. De Dag van de Duinen is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds.

Toename recreatiedruk

Marieke Kuipers, adviseur van het Waterleidingbedrijf PWN, vroeg op de Dag van de Duinen aandacht voor de toegenomen recreatiedrukte in de duinen. Afgelopen 20 jaar is de interesse voor de natuur in de duinen geweldig toegenomen. Het bezoekersaantal in de Kennemerduinen groeide van 1,8 naar 2,7 miljoen per jaar. Deze interesse voor de natuur is op zichzelf een positieve ontwikkeling, maar het leidt ook tot schade aan de natuur. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de verstoring van broedvogels in het voorjaar. Marieke hield een pleidooi om binnen het duingebied rustgebieden voor dieren in te stellen en buiten de duinen meer ruimte om dagrecreatie te faciliteren. Zij zag voor de toekomst genoeg kansen voor een gezonde natuur met ruimte voor recreatie. Een gericht bezoekersmanagement is daarbij behulpzaam om de recreanten beter te verdelen over de verschillende groengebieden. Door samenwerking tussen beheerders van natuurgebieden en recreatiegebieden kan gewerkt worden aan duurzame recreatie.

Zeespiegelstijging

Stéphanie IJff van Deltares hield een inspirerend verhaal over de zeespiegelstijging. Een geruststellende boodschap was, dat er voorlopig nog wel genoeg zand in de Noordzee ligt om Nederland veilig te houden. Met behulp van zandsuppleties kan kustveiligheid hand in hand gaan met een goed natuurbeheer. Op termijn is wel de verwachting dat er grootschaliger gesuppleerd zal moeten worden. Bijvoorbeeld door de aanleg van nog een Zandmotor.
In het duingebied zelf kan de zeespiegelstijging leiden tot vernatting. Beheerders kunnen daarop inspelen en de natuur laten meebewegen met deze vernatting. Buiten het duingebied kan zoute kwel gaan optreden. Voor de huidige landbouw is dit erg nadelig, maar het biedt wel kansen voor waardevolle brakke natuur.

Het programma en de presentaties van de dag zijn na te lezen op: https://www.duinbehoud.nl/de-dag-van-de-duinen-2022/

Dag van de Duinen op 24 juni 2023

In 2023 is de Dag van de Duinen gepland op 24 juni, in aansluiting op de internationale World Sand Dune Day. In 2023 is de Dag van de Duinen, vol met mooie excursies, gepland op zaterdag 24 juni, gelijktijdig met de internationale World Sand Dune Day. De inhoudelijke bijeenkomst met het thema begrazing in de duinen, met aandacht voor het konijn, organiseren we een dag eerder, op 23 juni.

Gerelateerde berichten

Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Stichting Duinbehoud ondersteunt duinbeheerders die een deel van de aangeplante naaldbossen willen omvormen naar open duingebied met kruidenvegetatie. “Het verwijderen van bomen kan heel bijzondere natuur opleveren”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in reactie op het kappen van bomen door de gemeente Bergen.