De Binnenduinrand: weidsheid en natuurherstel

Cindy Kleyn door Remco Braakhuis
Cindy Kleyn bij de Vlotter door Remco Braakhuis

Het behoud van het open weidse landschap waardoor je in de verte de duinen kunt zien liggen is iets om te vieren! Dat gebeurde in Bergen met de Landschapsdag Weidse Polders. Ook vinden er langs de Nederlandse kust verschillende natuurherstelprojecten plaats in de binnenduinrand, goed voor de waterhuishouding en biodiversiteit. Zoals onder andere de Vlotter in Heemskerk.

Landschapsdag Weidse Polders

Op 28 augustus werd door de gemeente Bergen samen met het Groen Platform Bergen, waarin Duinbehoud participeert, een Landschapsdag georganiseerd. Doel van deze dag was om bij bewoners en bezoekers aandacht te vragen voor het unieke karakter van het polderlandschap in deze gemeente. ‘Weidse Polders’ is immers de rake verzamelnaam van vier natuurgebieden ten oosten van het Noord-Hollands Duinreservaat: Damlanderpolder, Philisteinse polder, Bergermeerpolder en Loterijlanden.

Door de ligging van een voormalig militair vliegveld midden in dit gebied zijn grote delen van deze ‘Weidse Polders’ nooit bebouwd geraakt en is het een open, weids gebied gebleven. Dat moet behouden en beschermd blijven! De provincie Noord-Holland vindt dit ook en wil in deze polders onder andere 87 hectare Natuurnetwerk (NNN-gebied) realiseren. Emiel Oost, duinconsulent van Stichting Duinbehoud, meldt dat de consulenten van Duinbehoud en de gemeente Bergen de provincie in dit streven steunen. De ‘Visie op de Binnenduinrand van Noord-Kennemerland’, zoals die in 2020 door een aantal consulenten in Noord-Holland is opgesteld, is daarbij richtinggevend.

Natuurherstel binnenduinrand Noord-Holland

Op verschillende plaatsen vinden natuurherstelprojecten aan de binnenduinrand plaats. Eén van de doelen is om de zoetwatervoorraad onder de duinen beter te beschermen en uit te breiden. De Vlotter in Heemskerk is hiervan een goed voorbeeld. Duinconsulent Cindy Kleyn vertelt er enthousiast over in dit artikel.

Op de Zanderij in Castricum zal een soortgelijk project worden uitgevoerd nu woningbouwplannen in dit gebied zijn gestaakt. Duinconsulent Adrie Lute heeft er heel wat energie in gestoken en coalities gesmeed.

Een oud stukje bollenland bij Den Helder is door Landschap Noord-Holland opnieuw ingericht met duintjes en natte valleien. Het natuurgebied ligt ten zuiden van het Nollenproject met kunst van Rudi van de Wint.

Het Barakkenbos

Duinbehoud is betrokken bij de plannen voor de ontwikkeling van het Barakkenbos nabij het voormalig marinevliegkamp Valkenburg grenzend aan de binnenduinrand. De ‘barakken’ zijn gebouwd door de Duitse bezetters als onderkomens voor militairen met het uiterlijk van een dorpje met boerderijen, een succesvolle camouflage want het is niet gebombardeerd door de geallieerden!

Het plan beoogd een groene buffer te worden met woon- en culturele bestemming van de gebouwen. Daarnaast moet dit plan worden gecombineerd met uitbreiding van de waterwinning en natuurontwikkeling. Een deel van de aangeplante bomen moet worden verwijderd en vervangen door een meer open en duineigen plantengroei.  “We hebben daarmee ingestemd, maar ter compensatie van natuurschade worden elders in Berkheide en langs de binnenduinrand  natuurherstelprojecten uitgevoerd en bomen herplant”, aldus duinconsulent Maarten Langbroek.

Gerelateerde berichten

Evolutie: bekend van Darwin, uit onze leefwereld. Maar ook in de taal vindt evolutie plaats, althans, in levende talen. Het product van malen, dat heet meel (geen hotmail). Vliegen-spreken-doen geeft vlucht-spraak-daad. Het product van graven, én ervan afgeleid: graf, gracht, greppel, groef, groeve, en indirect via het Frans gravure.
Door smeltend landijs is de zeespiegel aan het stijgen. Om ons land veilig te houden deponeren grote baggerschepen jaarlijks miljoenen kubieke meters zand op en voor de Nederlandse kust.
Natuurorganisaties vragen minister Van der Wal om deze maand duidelijkheid te geven over de uitvoering van de natuurcompensatie voor Maasvlakte-II.