Duinbehoud verzoekt de provincie om wijziging natuurvergunning Circuit Park Zandvoort

Circuit Zandvoort door dronepicr
Circuit Zandvoort door dronepicr

Stichting Duinbehoud heeft een formeel verzoek ingediend bij de provincie Noord-Holland voor wijziging van de natuurvergunning van het Circuit Park Zandvoort. Duinbehoud vraagt om de toegestane uitstoot van stikstof met minimaal 50% terug te brengen door over te schakelen op schone auto’s.

Stikstof komt terecht in natuurgebied

Het Circuit Park Zandvoort heeft in 2019 van de provincie Noord-Holland vergunning gekregen om jaarlijks meer dan 6 ton stikstof uit te stoten. Deze stikstof komt terecht in het naastliggende natuurgebied. Als gevolg hiervan raken kruidenrijke vegetaties overwoekerd en kunnen de natuurdoelen niet worden gerealiseerd.

Op basis van het landelijk stikstofbeleid zijn rijk, provincie en gebiedspartijen op zoek naar mogelijkheden om de stikstof uitstoot te verminderen. Naar de mening van Stichting Duinbehoud zullen alle sectoren binnen de samenleving hier een bijdrage aan moeten leveren. Dus ook het Circuit Park Zandvoort.

Aanpassing vergunning

Stichting Duinbehoud ziet twee mogelijkheden voor aanpassing van de vergunning.

1. In de vergunning wordt de mogelijkheid geboden om op 25 dagen per jaar evenementen te organiseren met auto’s zonder katalysator. Bekend is dat auto’s zonder katalysator veel meer stikstof uitstoten dan auto’s met katalysator. Dit kan een factor 5 tot 10 schelen. Door alle auto’s te voorzien van een katalysator kan de stikstof uitstoot met meer dan een kwart worden verminderd.

2. In de vergunning wordt de mogelijkheid geboden om op 237 dagen per jaar met reguliere (benzine) auto’s gebruik te maken van het Circuit Park Zandvoort. Dit gebruik veroorzaak een grote uitstoot van stikstof. In het kader van de energietransitie en gezien de snelle ontwikkeling van het gebruik van elektrische auto’s ligt het in de rede om dit aantal dagen terug te brengen naar nul en volledig om te schakelen naar elektrisch rijden. Door deze maatregel kan de stikstof uitstoot met meer dan een kwart worden verminderd.

Halvering stikstof

Beide maatregelen kunnen leiden tot een halvering van de stikstof uitstoot door het Circuit Park Zandvoort. Met als bijkomend effect dat ook de (dagelijkse) geluidhinder door het gebruik van het Circuit Park Zandvoort drastisch wordt verminderd.

Gerelateerde berichten

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.
Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.