Search
Close this search box.

Kennemerduinen – Waterleidingduinen

Kennemerland-Zuid is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van het Noordzeekanaal.

Het aangewezen Natura 2000 gebied strekt zich uit van Velsen tot Noordwijk. Het is een reliëfrijk en landschappelijk afwisselend gebied, dat grotendeels bestaat uit kalkrijke duinen. De overgang tussen de kalkrijke jonge duinen en ontkalkte oude duinen ligt ter hoogte van Zandvoort. Dit levert een soortenrijke en kenmerkende begroeiing op, met duinroosvegetaties in het open duin, duingraslanden, vochtige en droge duinvalleien, plasjes, goed ontwikkelde struwelen en diverse vormen van duinbossen. Vegetaties van vochtige en natte duinvalleien komen met name voor ten zuiden van Zandvoort, waarvan het Houtglob het best ontwikkelde kalkrijke, natte duinvallei is. Het areaal kalkrijk duingrasland is vooral rondom Zandvoort groot. Hier komen over voorbeelden van het zeedorpenlandschap voor. De oudere duinen van het zuidoostelijk gedeelte herbergen goed ontwikkeld kalkarm duingrasland. Ook zijn er in het zuidelijke puntje en ter hoogte van Zandvoort paraboolduincomplexen aanwezig. Het Kennemerstrand is de enige locatie langs de Hollandse vastelandsduinen waar een jonge strandvlakte met embryonale duinen en een uitgestrekte oppervlakte met kalkrijke duinvalleien aanwezig is. Aan de binnenduinrand zijn diverse landgoederen aanwezig. Hier zijn een aantal oude buitenplaatsen gelegen, die voor een aanzienlijk deel bebost zijn met naaldbos en loofbos, waaronder oude bossen met rijke stinzeflora.

Voor meer informatie over het Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid zie: website N2000 ministerie LNV

Lokale informatie:
Het noordelijk deel van Kennemerland-Zuid, de Kennemerduinen, maken onderdeel uit van het  Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit gebied wordt beheerd door PWN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten  en behoort tot de mooiste duingebieden van Zuid-Kennemerland. De Kennemerduinen zijn te bereiken via de hoofdingang Koevlak bij Overveen, Zeeweg 12.

Het Zuidelijk deel van Kennemerland-Zuid, de Waterleidingduinen, wordt beheerd door Waternet en is in gebruik voor de productie van drinkwater. De Waterleidingduinen zijn te bereiken via de hoofdingang Oranjekom/Oase bij Vogelenzang, Eerste Leijweg 2.