Search
Close this search box.

Ga stemmen op 15 maart! Ook voor onze duinen!

Duinen door Ronald van Wijk
Duinen door Ronald van Wijk

Provincie- en waterschapsbesturen zorgen voor de  bescherming en herstel van de natuur; dus ook van onze duinen. Voor water- en natuurbeleid zijn deze verkiezingen nog belangrijker dan de landelijke verkiezingen. Jouw stem maakt dus uit! Waar moet je op letten in de verkiezingsprogramma’s? Lees dit advies van Piet Jonker, voorzitter van Duinbehoud.

Veel Europese en landelijke regels zijn doorgeschoven naar de provincie. In onderstaande tabel lees je de rol van verschillende overheden bij natuurbehoud en herstel, ook van de duinen dus.

OverheidDoelen, Taken, Wet en regelgeving
InternationaalDuurzame Ontwikkelingsdoelen (Verenigde Naties). Klimaatdoelstellingen.
EUNatura-2000 gebieden,  Vogel- en Habitatrichtlijn, normen lucht- en waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water)
NationaalWet Natuurbescherming; natuurbeleid van grote wateren en internationaal beleid. Nationaal herstelplan (voor EU). Natuurpact, Kustvisie Ontheffingsaanvragen en gedragscodes.
ProvinciaalEigen natuurbeleid aan de hand van nationale en internationale regels. Toezicht op de waterkering beheerders. Kustpact.
GemeenteBestemmingsplan Ruimtelijke Ordening Duingebied. Omgevingsvergunning toetsen aan Wet Natuurbescherming. Groenbeheer.
WaterschapDagelijks beheer van het strand en zeereep. Peilbeheer, Gedragscode wet natuurbescherming voor Waterschappen. Ontwikkeling Blauw Groen Netwerk.

Wat is onze verlanglijst

Piet Jonker voorzitter van Duinbehoud: ‘Een stemadvies kunnen we je helaas niet geven: partijen zitten bij verschillende waterschappen soms op een andere politieke lijn, ook al heet de partij hetzelfde en maken zij zich in hun programma’s vooral druk over zaken ‘wie voor wat moet betalen’. Zij hebben allemaal wel een grotere of kleinere groene signatuur. Sommige zijn voor duurzaam en ecologisch waterbeheer, anderen stellen in afwegingsvolgorde van het waterschap het agrarisch belang boven het natuurbelang. Er is zelfs een specifieke groene partij voor de waterschappen. Door dit wisselende beeld lijkt het mij niet handig om een negatief stemadvies uit te brengen, laten we het maar gewoon houden op een positief stemadvies voor de natuur.’ Aldus Piet Jonker. in gesprek over de rol van provincie en waterschappen voor duinbehoud en natuurherstel.

De provincies zijn aan zet

De provincies staan nu voor de belangrijke taak om invulling te geven aan het Programma Landelijk Gebied en te zorgen dat de daarvoor beschikbare miljarden goed worden besteed. Duinbehoud heeft een duidelijke verlanglijst: maak nu eens tempo met het realiseren van de ontbrekende delen van Natuurnetwerk Nederland en maak ruimte voor natuur en aantrekkelijk landschap in de overgangszones rond de duinnatuur. Dit kan helpen om de steeds verdere achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen en een alternatief te bieden voor de recreanten zodat ze niet meer de natuurgebieden overlopen. De ideeën en projecten zijn er, zorg nu voor geld en daadkracht.

De waterschappen: heb oog voor de natuur

De waterschappen hebben in de afgelopen tien jaar een flinke draai gemaakt van boerenrepublieken naar een actieve inzet op de klimaatadaptatie, vooral in de veenweidegebieden. En ook het halen van de doelen voor de waterkwaliteit van de Kaderrichtlijn Water. Die KRW-doelen hadden we overigens al in 2015 moeten halen, maar we hebben nog uitstel tot 2027. Dit is (bijna) morgen! Het beleid heet nu “water en bodem zijn sturend”. Dat stelt strenge eisen aan woningbouw en landbouw. Maar het zou natuurlijk nog beter zijn als het zou zijn: “water, bodem en natuur zijn sturend”.

De achteruitgang van de biodiversiteit moet worden gestopt, niet alleen in de natuurgebieden, maar in heel Nederland.

Stem daarom bij de verkiezingen voor de provincies en waterschappen vooral op kandidaten die oog hebben voor wat de natuur nodig heeft!

  • Bescherming en herstel binnenduinrand
  • Watervervuiling stevig aanpakken
  • Integrale aanpak stikstofproblematiek
  • Grondwateronttrekking beperken
  • Natte natuur en ecologie dijklichaam bevorderen
  • Dynamisch kustbeheer

Lees hier meer informatie: Home | Waterschapsverkiezingen

Gerelateerde berichten

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.
De groene specht is een beetje geheimzinnige vogel. Hij is niet heel zeldzaam en opvallend gekleurd en toch zie je hem niet vaak. Maar horen kun je hem wel.