Search
Close this search box.

Hoofdlijnenakkoord rampzalig voor de natuur

Fotograaf: Marc Janssen
Duin overwoekerd met duinriet. Fotograaf: Marc Janssen

In het bereikte akkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB staat weinig goeds voor de natuur in Nederland. De natuur wordt geminimaliseerd tot wat wettelijk verplicht is en de Europese regels worden zover mogelijk opgerekt. De nieuwe minister wordt met onmogelijke opdrachten naar Brussel gestuurd om bestaande afspraken over natuur en stikstof open te breken.

Natura 2000-gebieden

In het akkoord worden de overgangsgebieden rond Natura 2000-gebieden beperkt tot stikstofgevoelige natuurgebieden en worden bufferstroken rond natuurgebieden ingekrompen van 250 naar 100 meter. Dit betekent dat bestaande natuurgebieden kwetsbaar worden voor negatieve invloeden vanuit de omgeving. Dit kan leiden tot verslechtering van de natuurkwaliteit als gevolg van stikstof, verlaging van het grondwaterpeil of gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Natuur Netwerk Nederland

In het akkoord wordt bestaansrecht van kleine natuurgebieden ter discussie gesteld. Ook wordt aanvullend Nederlands beleid voor nieuwe natuur wordt geschrapt. Dit kan leiden tot verlies van de leefgebieden van plant- en diersoorten en een verdere achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland. Dit beleid staat ook haaks op initiatieven van de provincies voor het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland en een groen/blauwe dooradering van het landelijk gebied.

Stikstof

Het beleid ten aanzien van stikstof wordt flink versoepeld. De stikstofnormen uit de nitraatrichtlijn (170 kg N/ha/jr) wordt versoepeld en er komt een drempelwaarden voor stikstof van 1 mol/ha/jaar. Dit betekent dat de vele honderden kleine projecten met stikstofuitstoot kunnen doorgaan en er ten opzichte van de huidige situatie een toename zal zijn van de stikstofdepositie in natuurgebieden

Tenslotte iets positiefs

Positief is dat agrarisch natuurbeheer en ecosysteemdiensten langjarig en marktconform worden beloond. Dit geeft agrariërs meer ruimte om te investeren in natuurbeheer. Wel jammer dat een dergelijke regeling niet wordt voorgesteld voor de natuurbeheerders. Die moeten het nog steeds doen met een 85% vergoeding van de diensten.

Gerelateerde berichten

Het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet goedgekeurd. Vorig jaar bereikten de 27 EU-lidstaten al een akkoord over deze wet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans.
Vanaf de veerboot fietst ik met partner naar Den Hoorn, waar duinconsulenten Sytske en Adriaan Dijksen wonen. We praten over hun passie voor de natuur, ontwikkelingen op Texel en fietsen een rondje.
Afgelopen winter was een bijzondere periode voor wat betreft de regenval. In de maanden oktober tot en met december 2023 viel er 461 mm regen, dat is extreem veel. Door deze extreme regenval steeg het grondwater in de duinen tot ongekende hoogte.