Illegale zandwinning in duingebied Kop van Schouwen

Op het terrein bij Camping de Duinhoeve is in 2020 een duinmeer gegraven om met het zand (ca. 2500 m3) een drassig kampeerveld op te hogen en geschikt te maken voor jaarrond recreatie. De Gemeente Schouwen Duiveland heeft dit achteraf willen legaliseren door een omgevingsvergunning af te geven. Die vergunning is vernietigd door de Rechtbank en de Gemeente wordt verzocht de oorspronkelijke situatie te herstellen.

Aardkundig waardevol gebied

In dit Natura 2000 gebied mag niet lukraak een omvangrijk duinmeer worden gegraven, stellen natuurbeschermingsorganisaties. Het gebied is door Gedeputeerde Staten van Zeeland aangewezen als nationaal en internationaal aardkundig waardevol gebied. Het is een belangrijk natuurgebied met natuur-, landschaps- en aardkundige waarden. Deze zijn vastgelegd en beschermd in uitgebreide wet- en regelgeving die de Gemeente lijkt te negeren.

Omgevingsvergunning is vernietigd

Ronald van Wijk
Ronald van Wijk

Natuur- en Vogelwacht Schouwen Duiveland heeft samen met Stichting Duinbehoud beroep aangetekend tegen de vergunningsverlening. Er was sprake van een reeks mankementen in de besluitvorming, zoals het ontbreken van een degelijk landschaps- en natuurbeschermings- advies en aanvraag van watervergunning bij het Waterschap Scheldestromen. De Rechtbank Middelburg heeft de vergunning in mei 2021 vernietigd. De Gemeente verzocht om uitstel van vernietiging van de omgevingsvergunning. In hoger beroep heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State op 6 januari jl. het verzoek van de Gemeente afgewezen. De bodemprocedure bij de Raad van State zal waarschijnlijk dit najaar dienen.

Gemeente toont onvoldoende rentmeesterschap

‘Het beeld is nu ontstaan dat de Gemeente geen boodschap heeft aan de belangen van het Natura 2000 gebied Kop van Schouwen en recreatieondernemers in dit gebied de ruimte geeft om ongeremd natuur- en landschapswaarden aan te tasten. Dit is in strijd met de Zorgplicht die de Gemeente heeft.’, aldus de procederende natuurbeschermingsorganisaties. De Gemeente wordt verzocht de oorspronkelijke situatie te herstellen: de illegale zandwinput dempen met het oorspronkelijk duinzand.

Gerelateerde berichten

Evolutie: bekend van Darwin, uit onze leefwereld. Maar ook in de taal vindt evolutie plaats, althans, in levende talen. Het product van malen, dat heet meel (geen hotmail). Vliegen-spreken-doen geeft vlucht-spraak-daad. Het product van graven, én ervan afgeleid: graf, gracht, greppel, groef, groeve, en indirect via het Frans gravure.
Door smeltend landijs is de zeespiegel aan het stijgen. Om ons land veilig te houden deponeren grote baggerschepen jaarlijks miljoenen kubieke meters zand op en voor de Nederlandse kust.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrouwbare financieel medewerker. De tijdsbesteding die we van je verwachten is gemiddeld twee tot vier uur per week.