Kwetsbare natuur Kop van Schouwen bedreigd door vele plannen voor recreatiewoningen

Verklikkerstrand op Schouwen-Duiveland door Nico van Kappel

Ten westen van de Zeeuwse badplaats Renesse zijn honderden nieuwe vakantiewoningen gepland, op tientallen hectare, veelal onbebouwde grond. Bouw hiervan zal het unieke, maar kwetsbare duingebied op de Kop van Schouwen verder aantasten.

Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en Duinbehoud hebben samen beroep ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad om een omgevingsvergunning te verlenen voor nieuwvestiging van vakantiepark ‘De Oude Maalderij’. De vraag is of in de besluitvorming de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland juist geïnformeerd is.

Gemeente Schouwen-Duiveland kiest voor verstening tegen de Zeeuwse Kustvisie in

In korte tijd heeft de gemeente een reeks plannen voor recreatieve uitbreiding doorgezet voor de westkant van Renesse. Twee voorbeelden hiervan zijn het vakantiepark ‘De Oude Maalderij’ met groepswoningen op het terrein van de voormalige meelfabriek en vakantiepark ‘Noordzee Residence Renesse’ met 285 grote vakantiewoningen. Beide bouwplannen zijn strijdig met de Zeeuwse Kustvisie. Immers, daarin is afgesproken om louter onder strikte voorwaarden en op aangewezen locaties nieuwvestiging en uitbreiding van recreatieparken in de kustzone toe te staan.

Deze is door de provincie en de gemeente ondertekend en in hun visies opgenomen, vandaar dat Duinbehoud nu een aantal bezwaarprocedures tegen deze plannen heeft lopen.

Kwetsbaar natuurgebied van landelijk belang bedreigd

De plannen liggen naast of vlakbij de Vroongronden, het meest kwetsbare deel van het Natura-2000 gebied Kop van Schouwen. Hier liggen de kalkarme duingraslanden, waarmee het slecht gaat als gevolg van te hoge stikstofneerslag en verdroging. Dit klemt des te meer omdat de Kop van Schouwen tot de vijf belangrijkste kalkarme duingraslanden in Nederland behoort, extra reden om hier zuinig op te zijn.

Gemeente Schouwen-Duiveland lijkt hier helaas weinig waarde aan te hechten en gaat voortvarend verder met toestemming verlenen voor nieuwe recreatieve bouwplannen. Deze zorgen tijdens de bouw en bij het gebruik van de vakantieparken voor extra stikstofbelasting die ten koste gaat van de duingraslanden. Ook is extra verkeer schadelijk voor de natuur en hinderlijk voor omwonenden  .

De aanwezigheid van campings en vakantieparken in en rondom de Vroongronden maakt het bovendien lastig om de grondwaterstand in het gebied te verhogen. Dit is noodzakelijk om verdere verdroging en aantasting van de duingraslanden tegen te gaan. Verhoging van de grondwaterstand kan wateroverlast op de campings veroorzaken. Bouw van extra vakantiehuizen met soms ook kelders maakt het oplossen van het verdrogingsprobleem er niet gemakkelijker op.

Gemeenteraad

Niettemin heeft de gemeenteraad de vestiging van Vakantiepark de Oude Maalderij goedgekeurd. Volgens Duinbehoud is dit gebeurd op basis van onvolledige en deels onjuiste informatie. Gesuggereerd is dat de provincie akkoord was, maar dit was niet het geval; de toestemming van de provincie om af te wijken van de provinciale verordening ontbrak. Zoals nu blijkt, is deze toestemming pas na de desbetreffende raadsvergadering aangevraagd.

Wethouder Van Burg beweerde dat een nieuw vakantiepark in de kustzone onder voorwaarden zou kunnen doorgaan volgens de Zeeuwse Kustvisie. Volgens Duinbehoud voldoet nieuwvestiging van vakantiepark ‘De Oude Maalderij’ niet aan deze voorwaarden. Dit alles is reden genoeg voor

Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en Duinbehoud om samen beroep in te stellen gesteld tegen de verleende omgevingsvergunning voor vakantiepark ‘De Oude Maalderij’. Diverse andere plannen, zoals voor vakantiepark ‘Noordzee Residence Renesse’, worden binnenkort door de gemeenteraad behandeld.

Gerelateerde berichten

Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Stichting Duinbehoud ondersteunt duinbeheerders die een deel van de aangeplante naaldbossen willen omvormen naar open duingebied met kruidenvegetatie. “Het verwijderen van bomen kan heel bijzondere natuur opleveren”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in reactie op het kappen van bomen door de gemeente Bergen.