Search
Close this search box.

Oproep gemeente Bergen: geen grootschalige herbouw hotel Nassau

Hotel Nassau

Vier natuurorganisaties roepen het College van B&W van de gemeente Bergen op geen vergunning te verlenen waardoor Hotel Nassau in Bergen aan Zee fors mag uitbreiden. Door de vergunning mag het relatief bescheiden hotel worden vervangen door twee nieuwe hoge gebouwen, onderling verbonden met een kelder en parkeergarage. Het nieuwe hotel tast de duinen, de natuur en het dorpskarakter van Bergen aan Zee aan. De natuurorganisaties hebben daarom een zienswijze ingediend met de oproep om het bestaande bestemmingsplan te volgen en niet buiten de grenzen van het huidige gebouw te gaan bouwen. De organisaties vinden nieuwbouw alleen acceptabel als dit in lijn is met de eigen gemeentelijke ruimtelijke visie en het huidige bestemmingsplan en het passend bij het landschap is.

Waar de gemeente concludeert dat er geen belemmeringen voor het plan zijn zien de natuurorganisaties die juist wel. Bestaande duinen worden opgehoogd en een gedeelte van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) raakt bebouwd. Het hotel ligt bovendien bovenop de zeereep, de primaire waterkering. Met het oog op klimaatverandering is extra bebouwing onverstandig en ongewenst. Door het verlenen van de omgevingsvergunning voor de grootschalige plannen wordt zonder expliciete instemming van de gemeenteraad afgeweken van het bestemmingsplan. En dat terwijl op grond met bestemming natuur gebouwd gaat worden, het bouwoppervlak sterk toeneemt, de bouwhoogte met tien meter omhoog gaat en er gegraven gaat worden in een aardkundig monument.

Duinen Bergen aan Zee door Emiel Oost

Grootste bouwproject sinds jaren

De plannen doen afbreuk aan het kustlandschap en zorgen voor verlies van waardevolle natuur. “De nieuwbouw van het hotel is het grootste bouwproject in Bergen aan Zee sinds jaren. Volgens ons is hiervoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Nu wordt de gemeenteraad buitenspel gezet, dat lijkt ons niet juist”,  aldus Martijn de Jong van Natuurmonumenten. Bergen aan Zee is in vergelijking met vrijwel alle andere badplaatsen in Nederland nog een kleinschalig dorp met veel open ruimte tussen de bebouwing. Deze unieke eigenschappen zijn goed beschreven in de structuurvisie Bergen aan Zee uit 2012. De visie is door de gemeenteraad vastgesteld en juridisch geborgd in het bestemmingsplan. De voorgenomen gebouwen tasten de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied aan en op deze manier is er volgens de organisaties geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. Bovendien is er geen draagvlak voor de huidige herbouwplannen, mede gezien de elfduizend handtekeningen die tegen het plan zijn verzameld.

De natuurorganisaties hebben twee zienswijzen ingediend. Eén door Stichting Duinbehoud en één door Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

Het strand van Bergen aan Zee in 1920 met in het verschiet hotel Nassau door A.J. Bonda.

Gerelateerde berichten

Voor veel vogels breekt het broedseizoen aan, een stressvolle periode. Vogels zijn nu kwetsbaar, strandbroeders  – die hun eieren op onze stranden leggen  – zo mogelijk nog meer.
De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.