Duinbehoud steunt acties FNV voor schone staalproductie

Duinbehoud steunt acties FNV voor schone staalproductie

Duin en kruidberg 012
Duin en kruidberg

Proeffabriek Hisarna

Stichting Duinbehoud heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de provincie Noord-Holland om medewerking te verlenen aan de exploitatie van de proeffabriek Hisarna bij Tata Steel. Deze proeffabriek vermindert weliswaar de uitstoot van verontreinigende stoffen, maar lost de milieuvervuiling van de staalproductie bij Tata Steel niet op.

Stikstof uitstoot

Stichting Duinbehoud maakt zich vooral druk over de gigantische uitstoot van stikstof door Tata Steel. Met een uitstoot van 1,7 miljoen kg stikstof per jaar is Tata Steel een van de grootste vervuilers van Nederland. En deze uitstoot van stikstof heeft grote gevolgen voor de natuur in het naastliggende duingebied. Er is sprake van een overbelasting van de natuur met stikstof, het duingebied groeit langzaam dicht en dit gaat ten koste van de biodiversiteit.

Groene waterstof

Stichting Duinbehoud steunt de plannen van de FNV om over de schakelen van de vervuilende kolen bij de productie van staal naar het schone (groene) waterstof. Deze groene waterstof kan worden geproduceerd met de elektriciteit van de windparken op de Noordzee.

Voor het bezwaarschrift klik hier

Formule 1 rampzalig voor de natuur

Formule 1 rampzalig voor de natuur

Circuit Zandvoort
Circuit Zandvoort

Effect Formule 1 veel groter dan gedacht

Het effect van de Formule 1-race van Zandvoort op de natuur in het naastliggende duingebied is veel groter dan tot voor kort werd aangenomen. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de stikstofdepositie van de raceactiviteiten op het Circuit van Zandvoort. De berekeningen zijn uitgevoerd door bureau Apollon-milieu in opdracht van de natuurorganisaties Stichting Duinbehoud, Rust bij de Kust en Mobilisation for the Environment.

Stikstofberekeningen kloppen niet

De natuurorganisaties waren al eerder bij de rechtbank Noord-Holland in beroep gegaan tegen de natuurvergunning voor de Formule 1 in Zandvoort. Tijdens de beroepszaak uitten zij hun bedenkingen bij de stikstofberekeningen van het Circuit Park Zandvoort. Die berekeningen laten zien dat er met de komst van de Formule 1 minder stikstof neerkomt in het duingebied dan in de oude situatie.

Voor de provincie Noord-Holland was de veronderstelde afname van de stikstofdepositie reden om een vergunning af te geven aan het Circuit Park Zandvoort. De natuurorganisaties plaatsten echter grote vraagtekens bij de berekeningen, omdat Formule 1-raceauto’s bekendstaan om hun hoge stikstofuitstoot.

Veel te hoge stikstofdepositie

Uit de nieuwe berekeningen van Apollon-milieu blijkt dat voor de stikstofuitstoot van Formule 1-raceauto’s onjuiste getallen zijn gebruikt. Er is gerekend met de uitstoot van Amerikaanse auto’s uit de jaren 50. De raceauto’s van nu rijden sneller en hebben een groter motorvermogen. Daardoor hebben ze een veel hogere uitstoot van stikstof. De berekeningen van Apollon-milieu laten zien dat de stikstofdepositie op het duingebied niet afneemt, maar jaarlijks kan toenemen met meer dan 20 mol per hectare. Dit is een toename van meer dan 15% ten opzichte van de huidige situatie. Voor het duingebied, dat nu al last heeft van een veel te hoge stikstofdepositie, is dat desastreus. De biodiversiteit in het gebied gaat nog verder achteruit.

Rechtbank aan zet

De natuurorganisaties hebben het rapport van Apollon-milieu toegevoegd aan het dossier in de lopende beroepszaak bij de rechtbank Noord-Holland. De rechtbank moet beoordelen welke van de twee berekeningen het best de realiteit weergeeft. Zie onderstaande linkjes voor de Aeriusberekening Apollon & de samenvatting van het rapport:

Duinbehoud ondersteunt bewoners in hun acties tegen Tata Steel

Duinbehoud ondersteunt bewoners in hun acties tegen Tata Steel

Tata Steel vanuit de Kennemerduinen door Piet Veel
Tata Steel vanuit de Kennemerduinen door Piet Veel

De vraag lag al langer op tafel: moet Duinbehoud niet in actie komen tegen de grootvervuiler Tata Steel in Velsen-Noord?

Grote uitstoot CO2 en chemische stoffen

Door de grote hoeveelheid CO2-uitstoot en vervuiling van de omgeving met roet en chemische stoffen staat Tata Steel al lange tijd bekend als grote vervuiler. Ook is het bedrijf regelmatig negatief in het nieuws met “bedrijfsongelukken” veroorzaakt door het overtreden van de vergunningvoorschriften, zoals onlangs nog met de zwarte laag steenkoolgruis op de witte sneeuw.

Zwarte sneeuw bij TataSteel - AD 15-2-2021
Zwarte sneeuw bij Tata Steel – AD 15-2-2021

De actie van omwonenden om strafpleiter Benedicte Ficq in te schakelen voor een rechtszaak tegen Tata Steel is voor Duinbehoud aanleiding om ook actie te ondernemen en zich aan te sluiten bij de bewoners. Deze strafzaak biedt de mogelijkheid om de leidinggevende personen binnen Tata Steel ter verantwoording te roepen voor het jarenlange mismanagement en het bewust vervuilen van de omgeving.

Ernstige vervuiling

Omwonenden klagen al jaren, maar verbeteringen werden slechts mondjesmaat doorgevoerd. Het bevoegd gezag, de provincie Noord-Holland, heeft afgelopen jaren onvoldoende grip kunnen krijgen op het naleven van de vergunningvoorschriften. Op het bedrijfsterrein liggen diverse afvalbergen en bodemverontreinigingen die nodig gesaneerd moeten worden, waaronder een grote afvalberg van oxykalkslik en de onlangs gesignaleerde bodemverontreiniging met benzeen en cyanide.  Voor de natuur in de duinen speelt nog een extra argument: Tata Steel is een bedrijf met verreweg de grootste uitstoot van stikstof in Nederland. Deze stikstof zorgt voor verruiging van het duingebied en verlies van biodiversiteit in het Natura 2000 gebied. Met een uitstoot van circa 1,7 miljoen kg stikstof per jaar stoot Tata Steel net zoveel stikstof uit als 600 agrarische bedrijven of 6 energiecentrales.

Aanpak

Voor de aanpak van de milieuproblemen bij Tata Steel bestaan wel plannen. Het bedrijf heeft een Programma Tata Steel 2020-2050 met daarin onder andere de omschakeling van het gebruik van gas en kolen naar waterstof. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de lange termijn. En ook de bouw van een zogenaamde denox-installatie staat in de lange termijn plannen. Daarmee wordt de stikstof uit de rookgassen gewassen, wat positief is voor de natuur in de duinen. Maar de uitvoering van deze plannen verloopt naar de mening van omwonenden en Duinbehoud veel en veel te traag. Er is bestuurlijke en juridische druk nodig om op korte termijn te komen tot oplossingen en uitvoeringsmaatregelen. Een gang naar de rechter kan daarbij helpen.

Investeringsplan Tata Steel gunstig voor de natuur

Investeringsplan Tata Steel gunstig voor de natuur

Positieve effecten op natuur

Stichting Duinbehoud is positief over het nieuwe investeringsplan Roadmap+ van Tata Steel dat gisteren werd gepresenteerd. Met name de bouw van de DeNOx installatie voor de Pellet Fabriek kan positieve effecten hebben voor de natuur in het Noord-Hollands Duinreservaat en de Kennemerduinen. “Het is een grote stap in de goede richting waar de natuur baat bij heeft. Met deze maatregel kan de natuur in de duinen weer tot bloei komen.” aldus Marc Janssen van de Stichting Duinbehoud.

Stikstof

Op dit moment is Tata Steel een van de grootste vervuilers in Nederland. Naast de uitstoot van roet, stank, fijnstof en chemische stoffen wordt ook veel stikstof de lucht in geblazen. De uitstoot van stikstof van Tata Steel is op dit moment 1,7 miljoen kg N per jaar. Dat is net zo veel als de uitstoot van circa 600 agrarische bedrijven. De uitstoot van stikstof leidt tot een overbemesting van de natuur en achteruitgang van de biodiversiteit in de duinen.

Reductie van huidige uitstoot

Hoe groot de reductie wordt van de stikstof uitstoot met de bouw van de DeNOx installatie moet nog worden afgewacht, maar dat zal toch zeker 70% tot 80% zijn van de huidige uitstoot. De investering voor de DeNOx installatie stond al langer in de planning, maar het lijkt er nu met het nieuwe investeringsplan ook echt van te komen.

Duinbehoud voor mens en natuur

We lezen het regelmatig in de krant: het gaat slecht met de natuur in Nederland. Jaarlijks rapporteren diverse onderzoeksinstituten over de toestand van de natuur. Keer op keer concluderen ze dat het slecht gaat en dat het herstel van de natuur slechts langzaam verloopt. Vorige week berichtte ook het milieuagentschap van de Europese Unie in het rapport “State of Nature 2020” over de slechte toestand van de natuur. De conclusie van het milieuagentschap is helder: “Niet-duurzame land- en bosbouw, stedelijke wildgroei en vervuiling zijn de belangrijkste oorzaken van de drastische achteruitgang van de Europese biodiversiteit, die het voortbestaan van duizenden diersoorten en habitats bedreigt.”

Voor Stichting Duinbehoud is dit reden om haar beleid te herijken en opnieuw te zoeken naar mogelijkheden voor natuurherstel. Deze week presenteert zij een nieuwe visie met de titel “Samen voor de kust, Duinbehoud voor mens en natuur”.

Behaalde successen

De afgelopen jaren zijn er wel degelijk successen geboekt in het Nederlandse duingebied. Waterleidingbedrijven ontwikkelden zich in de afgelopen veertig jaar tot deskundige beheerders van de natuur in de duinen. Ze hervormden de waterwinning in de duinen, waardoor een belangrijke bron van verontreiniging verdween. Er is ook flink geïnvesteerd in het herstel van vochtige duinvalleien.

Langs het strand heeft dynamisch kustbeheer zijn vruchten afgeworpen. Beheerders staan meer zandverstuivingen toe, zodat het duingebied zich kan verjongen. Op veel plaatsen langs het strand vervangen natuurlijke duinen nu de strakke zanddijk. Met name de pionierplanten en kruidenrijke vegetaties profiteren van het nieuwe beleid. Ook het actieve beheer van de terreinbeheerders met plaggen, maaien en begrazen heeft geleid tot meer variatie en een hogere biodiversiteit in het duingebied.

Terugdringen van stikstofdepositie

Maar er zijn nog steeds grote knelpunten voor de natuur in het duingebied. Een van de belangrijkste daarvan is de stikstofdepositie. Dagelijks komen grote hoeveelheden stikstof via de lucht in het duingebied terecht. Daardoor overwoekeren snelgroeiende plantensoorten als duinriet, braam en duindoorn de soortenrijke kruidenvegetaties.

De vermindering van de stikstofdepositie is voor Duinbehoud een belangrijk speerpunt. Dit kan door:

  • om te schakelen naar een duurzame landbouw die minder gericht is op de export en de vleesproductie;
  • grote vervuilers, zoals Tata Steel en de kolencentrales, aan te pakken;
  • vol in te zetten op de energietransitie: energiebesparing, elektrisch rijden en de productie van elektriciteit uit zon en wind.

Ruimte voor de natuur

De toename van verstedelijking en toerisme legt een grote druk op het duingebied en maakt het herstel van de biodiversiteit er niet makkelijker op. Ook de grootschalig aangeplante naaldbossen in sommige duingebieden belemmeren het herstel van de duinnatuur. Een tweede speerpunt voor Duinbehoud is daarom om de natuur weer de ruimte te geven.

Aan de zeezijde kan kustverbreding met zandsuppleties nieuwe ruimte scheppen voor de natuur. De Zandmotor voor de kust van het Westland is hiervan een mooi voorbeeld. Aan de landzijde kan nieuwe natuur worden aangelegd in voormalige landbouwgronden. Daarnaast ziet Duinbehoud mogelijkheden om samen te werken met agrariërs aan een natuurinclusieve landbouw. Recreanten profiteren ook van de extra ruimte voor de natuur. Een wandeling in de natuur geeft rust en is goed voor de gezondheid.

Budget voor beheer

Het herstel van de biodiversiteit vraagt om een ruimer budget voor het beheer van het duingebied. Terreinbeheerders moeten nu vaak nog de laatste euro’s bij elkaar schrapen om rond te komen. Dat gaat niet alleen ten koste van de biodiversiteit, maar ook van het onderhoud van paden en recreatieve voorzieningen. Ook daar geldt dat een extra investering in de natuur niet alleen ten goede komt aan de biodiversiteit, maar ook voordelen oplevert voor recreatie en natuurbeleving. Het budget voor natuur en landschapsbeheer is tussen 2000 en 2015 gedaald van 0,17% naar 0,14% van het BBP (bron: CBS). Een daling van bijna 20%. Duinbehoud streeft ernaar om dit budget structureel op het niveau te krijgen van 0,2% van het BBP.

0
    0
    Winkelmand
    Winkelmand is leegVerder winkelen