Kampeerbedrijven op Schouwen lappen regels aan hun laars

Kampeerbedrijven op Schouwen lappen regels aan hun laars

Kampeerhuizen die hoog uitsteken boven deels afschermende wallen, kampeerbedrijven die knagen aan de randen van beschermd duingebied en een gestage groei van de jaarronde recreatie. Het gebeurt in strijd met bestemmingsplannen. Margo van der Meulen, consulent van de Stichting Duinbehoud, roept het gemeentebestuur op de taak uit te voeren waarvoor het is aangesteld: handhaven.

Illegale kampeerhuizen

Ongerepte kust - Ronald van Wijk
Ongerepte kust – Ronald van Wijk

Steen des aanstoots is camping Julianahoeve aan de Hoogenboomlaan in Renesse, waar vier illegale kampeerhuizen van twee verdiepingen zijn verschenen. Ze steken hoog uit boven een wal die als afscherming is bedoeld. De gebouwen belasten het aangrenzende Natura 2000 duingebied met geluid- en lichtvervuiling en bederven volgens Duinbehoud het duinlandschap. Nog een bezwaar: dergelijke woningen worden gebruikt voor jaarronde recreatie en veroorzaken extra stikstofneerslag in de duinen.

Groenstroken en wallen rond de camping worden versmald of verdwijnen gedeeltelijk. Deels wordt de verplichte afschermende groenstrook of wal op het terrein van een buurman gepland, dat de beschermende status van Natura 2000 heeft.

Al twee jaar strijdt Duinbehoud ertegen met handhavingsverzoeken en bezwaarschriften. “Maar de gemeente Schouwen Duiveland geeft niet thuis”, aldus Margo van der Meulen, consulent van de Stichting Duinbehoud. “De vier huizen zijn tot dusver buiten gebruik gesteld. Maar de gemeente wil met een nieuw bestemmingsplan onderzoeken of ze alsnog kunnen worden gelegaliseerd, net als andere illegale chalets en illegale aantasting van beschermende wallen en groenstroken. Dat is de wereld op zijn kop: het overtreden van regels belonen met legalisering.”

Bezwaar

Om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, heeft Margo bij de gemeente een lijvig stuk afgeleverd, waarin zij alle bezwaren onderbouwd en nogmaals oproept tot handhaving. Dit stuk is mede ondertekend door de Natuur en Vogelwacht, de Zeeuwse Milieufederatie en Bescherm de Delta. Het knagen aan de randen van beschermd duingebied, het achteraf legaliseren van illegale bouwsels en meer stikstofbelasting door de groei van jaarronde recreatie is een sluipend proces op de Kop van Schouwen en moet stoppen, zo stelt Margo.

Zonsondergang Schouwen door Ralf Schulze
Zonsondergang Schouwen door Ralf Schulze

Zij niet hoopt dat het niet hoeft aan te komen op een rechtszaak. “Maar als het niet anders kan, dan moet het maar. De gemeente is nalatig met handhaving en duinnatuur wordt ondanks de beschermende status aangetast. Zij stelt: ”Laat de rechter zich in dat geval maar uitspreken”.

Over Stichting Duinbehoud

Stichting Duinbehoud zet zich in voor het behoud en het herstel van de Nederlandse duinen. Waar nodig komt zij in actie tegen aantastingen van de natuur in de duinen. Tevens neemt zij initiatieven voor herstel van die natuur. De Stichting Duinbehoud behartigt de belangen van de natuur en de belangen van de mensen die willen genieten van die natuur.

Nu te zien: de levendbarende hagedis

Nu te zien: de levendbarende hagedis

Levendbarende hagedis door Nico van Kappel
Levendbarende hagedis door Nico van Kappel

Net ontwaakt uit de winterslaap en met een beetje geluk nu te zien: de levendbarende hagedis. Niet te verwarren met de zandhagedis die veel algemener voorkomt in het Nederlands duingebied. De levendbarende hagedis behoort tot de kleinste reptielsoort van Nederland. Gemiddeld wordt hij 13 tot 14 cm lang en drie tot vier jaar oud. In de koude leefgebieden van Noord-Europa en Rusland tot aan het warme Middellandse Zee gebied voelt hij zich thuis. In Nederland gedijt hij goed in het binnenduin met lage begroeiing.

Leefgebied van de levenbarende hagedis

Vanaf begin april komt deze hagedis tevoorschijn om te paren. Zoals de naam al aangeeft brengt dit reptiel haar nakomelingen op een bijzondere manier ter wereld. Het vrouwtjesdier legt vanaf eind juli tot eind augustus 3 tot 8 eieren. De jongen werken zich vervolgens door de schaal naar buiten. Deze hagedis voedt zich voornamelijk met insecten en ook wel met slakken en wormen. Zijn natuurlijke vijanden zijn vooral roofvogels en kraaien, in mindere mate vossen, slangen, honden en katten.

De duinen van Terschelling en Zeeland

Staart levendbarende hagedis door Nico van Kappel
Staart levendbarende hagedis door Nico van Kappel

Je komt dit reptiel vooral tegen in een vochtig gebied met open begroeiing, zoals op de zand-, heide- en veengronden in het oosten en zuiden van ons land; in duingebied alleen in Zeeland en op Terschelling. De Zeeuwse duinconsulent John Beijersbergen heeft er een geoefend oog voor ontwikkeld. “Bij ons op Schouwen vormen de oude binnenduinen een geschikt leefgebied. En ook in de stenige omgeving van de oude dijken voelt hij zich thuis. Je krijgt hem meestal te zien als hij zich koestert in de zon. In deze tijd van het jaar let ik er in het bijzonder op.”

Naderende wandelaar

Op een zonnige dag in de lente of zomer trekt dit reptiel er graag op uit. Vooral op de eerste zonnige dag na een regenperiode. Met een beetje geluk kun je de levendbarende hagedis zien of horen. Vaak beperkt de waarneming zich wel tot geritsel, want zodra hij de bodemtrillingen voelt van een naderende wandelaar schiet dit vliegensvlugge beestje weg.

Versnippering en stikstofneerslag

De levendbarende hagedis is een kwetsbare soort die in aantal gestaag afneemt. Hij staat vermeld op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Versnippering van de leefgebieden en toename van hoog struweel door stikstofneerslag zijn de grootste bedreigingen.

Wat doet Duinbehoud?

Stichting Duinbehoud zet zich in om het leefgebied van de levendbarende hagedis te verbeteren door:

  • Het openhouden van vochtige duinvalleien door maaien en klepelen.
  • Het realiseren van ecologische verbindingen, bijvoorbeeld over de dammen tussen de (schier)eilanden van de Zeeuwse Delta.
Natura 2000-gebied in Zeeland bedreigd door nieuwbouw

Natura 2000-gebied in Zeeland bedreigd door nieuwbouw

Artist impressions vernieuwd Hotel Noordzee
Artist impressions vernieuwd hotel Noordzee

Cadzand-Bad onherkenbaar veranderd

In ruim 10 jaar tijd is Cadzand-Bad in Zeeuws Vlaanderen onherkenbaar veranderd. Voorheen trok de meest zuidwestelijk gelegen badplaats aan de Nederlandse kust voornamelijk Duitse gasten. Inmiddels is de badplaats gemoderniseerd en aantrekkelijk voor een veel breder publiek. “Op vakantie verlangt men immers minstens dezelfde luxe als thuis” aldus de wethouder. De vernieuwing geeft aan de badplaats een belangrijke economische impuls in een vergrijzende regio als West-Zeeuws Vlaanderen. Waren de bewoners eerst nog blij met de plannen nu zijn ze bang voor het Benidorm-syndroom.

Natuurwaarden in gedrang

De ontwikkelingen zijn volledig doorgeslagen volgens veel mensen. Het afschrikwekkend voorbeeld langs de Belgische kustlijn lijkt zich nu in noordelijke richting voort te zetten. Het eindpunt van de verstedelijking van Cadzand-Bad is nog niet in zicht. Er liggen nu plannen voor de uitbreiding van hotel Noordzee en een volledig nieuw appartementencomplex – De Nieuwe Wielingen – direct grenzend aan Natura 2000-gebied Zwin en Kievittepolder. De natuurwaarden van het West-Zeeuws-Vlaamse kustgebied komen zo in het gedrang, terwijl die juist vragen om extra bescherming. En wat de landschappelijke kwaliteiten betreft: met een grotere toegestane bouwhoogte (tot 39 m) kan volgens de initiatiefnemers winst worden behaald: het vormt immers een goede afgrenzing tussen de stedelijke bebouwing en de natuur. Het is maar hoe je het bekijkt.

Ontwikkelingen in strijd met de Zeeuwse Kustvisie

Duinbehoud heeft bij de gemeente een zienswijze ingediend die ingaat op bovengenoemde punten. Ook geeft Duinbehoud hierin aan dat de voorgenomen ontwikkelingen in strijd zijn met de Zeeuwse Kustvisie (2017). Op dit punt is er steun van de lokale Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje en de Zeeuwse Milieufederatie ZMf.

Gemeenteraad Schouwen-Duiveland tegen plan Brouwerseiland

Gemeenteraad Schouwen-Duiveland tegen plan Brouwerseiland

Brouwersdam door Luiletterland

Stichting Duinbehoud is blij dat de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland nee heeft gezegd tegen het nieuwe plan voor Brouwerseiland. Daarmee lijkt de bouw van een vakantieresort met ruim 300 luxe villa’s aan de Brouwersdam definitief van de baan.

Duinconsulent Margo van der Meulen: ‘We zijn erg blij met het besluit. De kans is nu miniem dat er alsnog bebouwing komt aan de Brouwersdam. Zo kan iedereen blijven genieten van de natuur in dit gebied.’

Stichting Duinbehoud en andere kustbeschermers hadden in een brief aan de gemeenteraad hun bezwaren tegen het plan op een rijtje gezet. De gemeenteraad is het in zijn besluit eens met het bezwaar dat het plan in strijd is met het Convenant Zeeuwse Kustvisie. Ook benadrukt de raad het belang van de locatie als internationale surfhotspot.

Eerdere plannen voor Brouwerseiland strandden bij de Raad van State en de Provincie Zeeland. Daarbij speelde de verwachte stikstofuitstoot bij de bouw en exploitatie van het vakantieresort een belangrijke rol.

Geen draagvlak voor Brouwerseiland

Geen draagvlak voor Brouwerseiland

Afspraak is afspraak, veeg het plan voor Brouwerseiland voorgoed van tafel!

Op 5 november neemt de gemeenteraad Schouwen Duiveland een besluit over het nieuwe plan voor Brouwerseiland. Kustbeschermers gaan er van uit dat de gemeenteraad zich houdt aan de gemaakte afspraken en dit plan voorgoed van tafel veegt. De talloze bezwaren tegen het plan tonen aan dat er vanuit de samenleving geen enkel draagvlak is voor de bouw van meer dan 300 luxe villa’s in het Grevelingenmeer. De coalitie Bescherm de Kust bestaande uit Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur-en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Zeeuwse Milieufederatie, Bescherm de Delta , Natuurmonumenten en ook Save Our Surfspot en het Zeil- en surfcentrum Brouwersdam, zetten in een brief aan de gemeenteraad de bezwaren nog eens op een rijtje.

Een eerder plan werd na grote bezwaren in april 2019 bij de Raad van State vernietigd. Mei 2019 besloot ook de gemeenteraad niet door te willen gaan met plannen voor Brouwerseiland. De verbazing is dan ook groot dat er een nieuw plan in behandeling wordt genomen. Zeker gezien het feit dat de provincie Zeeland de vergunning in het kader van de wet Natuurbescherming heeft geweigerd.

Gert de Groot, gebiedsmanager Zeeland Natuurmonumenten: “Er bestaat geen draagvlak voor Brouwerseiland, niet bij de inwoners, niet bij de bezoekers, niet bij de watersporters, niet bij de lokale recreatieondernemers en niet bij de partijen die namens hun achterban opkomen voor natuur en landschap. Er zijn goed onderbouwde en breed gedragen bezwaren tegen de aantasting van dit prachtige natuurgebied. Brouwerseiland is te grootschalig, niet passend bij de natuurlijke omgeving en schadelijk voor de natuur. Wij houden van het open kustlandschap en maken ons sterk voor de bescherming daarvan. Iedereen moet daarvan op een laagdrempelige manier kunnen blijven genieten, dat komt ook het toerisme ten goede”.

Watersporters

De internationale surfspot gaat verloren: de aanleg van Brouwerseiland heeft negatieve invloed op de wind. Ook is van daadwerkelijke compensatie geen sprake: de compensatie-surfoever wordt ingericht als natuurcompensatie. Dus van allebei niets, geen echte natuur en geen echte surfoever. De benodigde parkeerplaatsen worden bovendien slechts enkele dagen per jaar door de beheerder beschikbaar gesteld. Enkele dagen, terwijl er jaarrond behoefte is aan parkeergelegenheid.

Kustvisie

Nieuwe verblijfsrecreatieve projecten langs de kust en de Deltawateren zijn een zorg voor veel inwoners van Zeeland en roepen weerstand op. Op 21 februari 2017 werd het landelijke Kustpact door ruim 60 bij de kust betrokken overheden en maatschappelijke organisaties ondertekend. Conform dit Kustpact begonnen de kustprovincies met de uitwerking van een provinciale kustvisie. In het Convenant Zeeuwse Kustvisie ‘Samen sterk voor de Zeeuwse Kust’ staat dat het behoud van de robuustheid, openheid en ongereptheid van de Brouwersdam uitgangspunten zijn die bij ontwikkelingen gewaarborgd moeten blijven. Nieuwe recreatieve bebouwing bij de Brouwersdam is hierbij niet mogelijk. Na de vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State, is er geen bestemmingsplan meer. Het plan dat nu is ingediend is een nieuw plan en daarmee in strijd met de afspraken in de Zeeuwse Kustvisie.

Gert de Groot: “De Zeeuwse kustvisie is ontstaan vanuit grote maatschappelijke bezorgdheid en politieke commotie over het ‘dichtslibben’ van het kustlandschap met recreatieve bebouwing. Je kunt Brouwerseiland écht niet meer beschouwen als een pijplijnproject van voor de Kustvisie.”

Zonder natuurbeschermingswet geen plan

Over de aanvraag voor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is door de Provincie Zeeland nog geen beslissing genomen. Zonder uitzicht op deze vergunning is het vaststellen van een bestemmingsplan de verkeerde volgorde. Een zwaarwegend punt in de voorlopige afwijzing was de uitstoot van stikstof in de bouw- en exploitatiefase. Deze uitstoot blijft aanwezig, vooral in de bouwfase, maar zeker ook in de exploitatiefase. Dit ondanks de mooie, maar onrealistische vooruitzichten van een totaal elektrisch mobiliteitsplan. Emissieneutraal bouwen en exploiteren is op korte en middellange termijn niet realistisch.

Ruimtelijke vergunningen onzeker

Meerdere ruimtelijke vergunningen op grondgebied van de gemeente Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee zijn eerst noodzakelijk, terwijl het proces hiervoor uiterst onzeker is. Denk aan de parkeerplaatsen voor de surfers en campers, de aanleg van een transferium bij Port Zélande en een loswal en passantenplaatsen bij de Springersdiephaven.

Alle betrokken organisaties rekenen op een standvastige gemeenteraad, conform de aangenomen motie van mei 2019: ‘dat er bij hen geen draagvlak (meer) bestaat voor een (nieuw) project Brouwerseiland’.

Lees hier de Brief gemeenteraad Schouwen Duivenland bezwaren Brouwerseiland 20 oktober 2020.pdf

0
    0
    Winkelmand
    Winkelmand is leegVerder winkelen