Circuit Zandvoort door dronepicr
Circuit Park Zandvoort door dronepicr

Vernietigend oordeel

De Stichting Adviseur Bestuurszaken (StAB), het adviesorgaan voor Rechtbank en Raad van State, heeft vernietigend geoordeeld over de onderbouwing van de in 2019 afgegeven natuurvergunning voor het Circuit Park Zandvoort. De samenwerkende natuurorganisaties hebben deze vergunning aangevochten bij de Rechtbank Noord-Holland en gevraagd om een onafhankelijk advies. De Rechtbank Noord-Holland zal komende weken, mede op basis van dit advies, een oordeel moeten geven over de houdbaarheid van de afgegeven vergunning.

Gekleurde rapporten

In het advies van de StAB wordt met name een hard oordeel uitgesproken over de berekening van de stikstofdepositie op het duingebied door bureau Peutz. Dit bureau is al jarenlang de (huis)adviseur van het Circuit Park Zandvoort. En naar nu blijkt heeft zij behoorlijk gekleurde adviezen afgegeven en rapporten geschreven. De rapporten van bureau Peutz zijn door de provincie Noord-Holland gebruikt voor het afgeven van de natuurvergunning.

Inconsistente uitgangspunten

Een belangrijk kritiekpunt van de StAB is, dat de berekeningen van de stikstofemissie in de rapporten van bureau Peutz geen representatief beeld geven van de stikstofemissie ten gevolge van het baangebruik op Circuit Park Zandvoort. Bovendien is het vanwege de inconsistente uitgangspunten niet mogelijk om een vergelijking te maken tussen de stikstofemissie in de referentiesituatie en die in de beoogde situatie. Dit is een belangrijk kritiekpunt, omdat hiermee de basis voor vergunningverlening onderuit wordt gehaald.

Onvoldoende inzicht effecten natuur

Verder constateert de StAB dat de uitgevoerde stikstofberekeningen onvoldoende inzichtelijk maken wat de effecten op de natuur zijn van het verrijden van de Formule 1 races. Met name door het rijden met racewagens zonder katalysator heeft de Formule 1 grote negatieve effecten op de natuur die niet inzichtelijk zijn gemaakt in de rapporten van bureau Peutz.

Komende weken zal de Rechtbank Noord-Holland het advies van de StAB bestuderen en betrekken bij de uitspraak over de houdbaarheid van de natuurvergunning voor het Circuit Park Zandvoort. Het oordeel van de Rechtbank kan directe gevolgen hebben voor het doorgaan van de Formule 1 race in 2022.