Contourennotitie strandnota Den Haag sluit niet aan bij Kustpact

Volgens Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud, wordt er door de gemeente Den Haag in de contourennotitie strandnota een koers uitgezet die niet aansluit bij het Kustpact én het toekomstperspectief van de organisaties die het Kustpact hebben ondertekend, waaronder de gemeente Den Haag. In het Kustpact zijn afspraken gemaakt om de waarden van de kust te beschermen en een goede balans te handhaven tussen bescherming én ontwikkeling van de Nederlandse kust.

Marc Janssen spreekt in een brief aan B&W van gemeente Den Haag zijn zorgen uit over de nieuwe contourennotitie strandnota. In het Kustpact uit 2017, is afgesproken dat de stranddelen voor de bebouwde kom meer ruimte krijgen voor economische ontwikkeling en de stranddelen buiten de bebouwde kom zich toespitsen op behoud, bescherming en ontwikkeling van de natuurwaarden in het duingebied en vormen van extensieve strandrecreatie. Dit is ook verankerd in de Omgevingsvisie van de Provincie Zuid-Holland en het BARRO van de Rijksoverheid. Voor Den Haag geldt, dat grote delen van het strand zijn ondergebracht bij het Natuur Netwerk Nederland.

Aanzet tot een ruimer beleid

In deze contourennotitie strandnota wordt door het College van B&W een eerste aanzet gegeven voor een ruimer strandbeleid:

– het aantal strandpaviljoens dat het gehele jaar mag blijven staan op het strand wordt uitgebreid;

– de strandondernemers mogen hun aanbod differentiëren;

– de mogelijkheden voor sport op het strand wordt beter gefaciliteerd;

– de mogelijkheid wordt geboden tot permanente bebouwing.

Steeds drukker betekent minder natuur

Marc Janssen: “Als dit betekent dat op de stranddelen waar nu geen jaarrond strandpaviljoens mogen staan straks wel permanente bebouwing mogelijk gaat worden, dan baart ons dit grote zorgen, aangezien in het Kustpact hierover andere afspraken zijn gemaakt. Wij hechten veel waarde aan de afgesproken zonering zoals in het Kustpact omschreven en zoals door de provincie vertaald naar het Natuur Netwerk Nederland”.

De koers van het College van B&W leidt ertoe, dat het drukker wordt op het strand door meer activiteiten en dat er het hele jaar door bebouwing staat op het strand. Het gevolg is dat de ruimte voor de natuur, rust en het ongestoorde kustlandschap afneemt door toegenomen activiteiten, drukte en bebouwing in de wintermaanden. Dit is een ontwikkeling die niet aansluit bij het toekomstperspectief dat de natuurorganisaties voor ogen hebben.

Wij zullen op een later moment met een nadere inhoudelijke reactie komen op de voorgestelde contourennotitie strandnota. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Gerelateerde berichten

Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Stichting Duinbehoud ondersteunt duinbeheerders die een deel van de aangeplante naaldbossen willen omvormen naar open duingebied met kruidenvegetatie. “Het verwijderen van bomen kan heel bijzondere natuur opleveren”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in reactie op het kappen van bomen door de gemeente Bergen.