Search
Close this search box.

Wadden

In het Waddengebied kun je nog ruige oernatuur beleven

Op sommige plaatsen zijn de duinen er volledig overgeleverd aan de natuurkrachten van wind en zee. Toch delen de duinen op de Wadden hun twee belangrijkste bedreigingen met andere Nederlandse duingebieden: de druk vanuit de toerismesector om meer te bouwen in de duinen en op het strand en het dichtgroeien van de duinen door stikstofdepositie.

Duinbehoud brengt per duingebied in kaart wat de lokale problemen zijn en zet zich in voor oplossingen. Duinbehoud doet dit door in gesprek te gaan met (lokale) overheden, terreinbeheerders, projectontwikkelaars en brancheorganisaties, en ze gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Dit is de agenda van Duinbehoud voor de Waddeneilanden:

  • Behoud van natuurlijk en onbebouwd kustlandschap (strand en duinen)
  • Voorkómen van verdere toename stikstofbelasting
  • Meer dynamiek op de stuifdijken van Schiermonnikoog en Terschelling
  • Natuurherstel binnenduinrand Ameland
  • Natuurherstel Baai Dellewal Terschelling
  • Omvorming delen van naaldbossen op Terschelling en Vlieland tot gemengde bossen en bloemrijke duingraslanden
  • Noodzaak voor handhaving van de regels door beheerders en overheden
  • Sanering van de voormalige vuilstort Schilbolsnol Texel