Krachten bundelen voor behoud Meijendel

Natte Valleien door Ronald van Wijk.

Stichting Duinbehoud en Stichting Hart voor Meijendel presenteerden afgelopen week samen een plan om het kwetsbare Natura 2000 gebied Meijendel beter te beschermen tegen te veel recreanten. Het plan werd positief ontvangen door politici, ambtenaren, duinbeheerder Dunea en Nationaal Park Hollandse Duinen. Kern van het plan: wees creatief, werk samen en betrek bufferzones rondom het gebied.

Een bezoekerscentrum in een winkelcentrum? Een speelbos met een foodtruck in een groenstrook naast een flat? Een fietsenverhuur naast een parkeerhub? Dit zijn enkele oplossingen uit de alternatieve recreatievisie van de natuurstichtingen om de balans tussen natuur en recreatie in en om Meijendel in evenwicht te krijgen.

Spreker van de middag was Lennard Jaspers, grondlegger van de nieuwe, provinciale recreatiezonering op de Veluwe. In die zonering staat de natuur op 1 en krijgen natuurkernen bufferzones rondom. Hij suggereerde vier zones voor het gehele gebied tussen Leiden en Den Haag van het strand tot aan de A4: van natuur die niet kwetsbaar is en waar recreanten welkom zijn, tot natuur die zeer kwetsbaar is waar niemand mag komen en twee zones daar tussenin. De aanwezigen reageerden geïnspireerd, willen graag aan de slag en nodigden de spreker uit om verder te komen praten.

Het Natura 2000 gebied Meijendel staat al lange tijd onder druk door massarecreatie. Recent bevestigde een provinciaal draagkrachtonderzoek dat de bezoekersaantallen te hoog zijn en dat dit negatieve effecten op de natuur heeft: olifantenpaadjes, zwerfvuil, een sterke toename van autoverkeer en steeds meer verstoring van (broedende) dieren en vertrapping van planten. Met de bouw van 80.000 huizen binnen enkele kilometers van Meijendel zal de recreatiedruk alleen maar toenemen.

Werd in vroeger tijden alleen op zondag in Meijendel gerecreëerd, tegenwoordig zijn de duinen dagelijks druk bezocht. Door de uitbreiding van de recreatievoorzieningen in het hart van het gebied, komen er steeds minder natuur- en rustzoekers, maar vooral sportgroepen en plezierzoekers. Voor deze groepen liggen kansen buiten Natura 2000.

In het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland staan volop aanknopingspunten om de natuur in Meijendel beter te gaan beschermen. De alternatieve recreatievisie sluit hier naadloos op aan. Het biedt volop kansen voor rust in het kwetsbare Meijendel en meer natuur en recreatie rondom Meijendel.

Klik hier voor het plan.

Gerelateerde berichten

Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Stichting Duinbehoud ondersteunt duinbeheerders die een deel van de aangeplante naaldbossen willen omvormen naar open duingebied met kruidenvegetatie. “Het verwijderen van bomen kan heel bijzondere natuur opleveren”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in reactie op het kappen van bomen door de gemeente Bergen.